• Mercedes-Benz Türk Yetkili Satıcıları ve Servisleri Derneği
Menü
MBTYESDER

Mercedes-Benz Türk Yetkili Satıcıları ve Servisleri Derneği Tüzüğü

MADDE 1

Derneğin Adı ve Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde MERCEDES-BENZ markalı taşıt araçlarının satış, şatış sonrası hizmet, servis ve yedek parça ticareti ile iştigal eden yetkilendirilmiş mensupları tarafından kurulan derneğin adı “MERCEDES-BENZ TüRK YETKİLİ SATICILARI ve SERVİSLERİ DERNEĞİ”dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Şubesi Yoktur.


MADDE 2
Derneğin Amacı Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

1-) Globalleşen dünya pazarı tarafından kabul gören ve Türkiyeşnin Avrupa Birliğişne entegrasyonuna yol gösterecek her türlü teknik, ekonomik ve yasal çalışmaları yapmak;
2-) Yetkili satıcı ve servislerin ortak ekonomik, hukuksal ve teknik sorunlarına çözüm aramak;
3-) Motorlu Taşıt Araçları sektörünün tanıtılması ve ürünlerin daha yaygın kullanılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında ortak tanıtım faaliyetleri yapmak;
4-) Nihai tüketicinin haklarını korumak ve ürünlerin kullanılmasını teşvik için özellikle kalite ve standartların takibini yapmak;
5-) Motorlu Taşıt Araçları sektöründe dağıtım ve servis hizmetlerini düzenleyen rekabet kurallarının iyi işlemesini sağlamak;
6-) üye kuruluşlar arasında bilgi akışını Rekabet Kuruluşnun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunşa uygun olarak sağlamak.

Dernek bu amacını gerçekleştirmek üzere:

1-) Yasal koşulları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak; ortak çalışmalar yapmak; üye olmak,
2-) Dağıtım ve servis kalite normlarının yöntemleri üzerinde yurtiçi ve yurtdışında bilimsel araştırmalar yapmak,
3-) Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alandaki çalışmalarına katılmak, desteklemek ve özendirmek,
4-) Yurtiçi ve yurtdışında sektörün tanıtılması ve ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla ortak tanıtımlar yapmak; fuarlara katılmak, basın ve yayın yoluyla nihai tüketiciyi bilgilendirmek,
5-) Seminer, panel, konferanslar düzenlemek; dergi, broşür, bülten vb. mevkuteler çıkarmak,
6-) Sektörel ilgili gelişmeleri takip etmek, gereken teknik, ekonomik ve diğer tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
7-) Yurtiçi ve yurtdışı menşeili ürünlerin Dernek üyelerine karşı haksız ve eksik rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışmak, bu amaçla Rekabet Kurulu, DTM-İthalat Genel Müdürlüğü, TSE, Patent Enstitüsü, ve benzeri. kamu kurum ve kuruluşlarında nezdinde girişimlerde bulunmak,
8-) Derneğin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması amacıyla aktivitelere katılmak ve düzenlemek,
9-) üyelerin Dernek amacına uygun ve yasaların hak gördüğü çerçevede müşterek ihtiyaçlarını tespit etmesine ve meselelerin çözümüne yardımcı olmak üzere üyeler ile ilgili konuların halli için resmi makam ve kuruluşlarla diğer mesleki ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
10-) üyeler arasındaki mesleki ihtilaflarda hukuki yaptırımdan önce hakemlik görevini üstlenmek,
11-) Sektöründe ürün ve hizmet kalitesinin tesisi için 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunşa uygun denetim mekanizmasının çalışmasını sağlamak,
12-) Derneğin çalışmalarını yürütmek ve Yönetim Kuruluşuna karşı sorumlu olmak üzere çalışma komiteleri kurmak ihtiyaca binaen komite sayılarını arttırmak, Genel Kurul tarafından onaylanan komite yönetmeliklerine uygun olarak çalışmaların yürütülmek (Teknik Komite, çevre Komitesi, Rekabet Komitesi, Tanıtım Komitesi, Halkla İlişkiler Komitesi, üye İlişkileri Komitesi),
13-) Gerektiğinde Yönetim Kuruluşnun teklifi Genel Kurulşun onayı ile yeni çalışma komiteleri ihdas etmek,
14-) Türkiye'de rekabet hukukunun yaygın tanıtımını sağlamak üzere kongre, seminer, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda
ortaya çıkacak yeni düzenlemelerde görüş oluşturmak ve ilgili birimlere ulaştırmak...

Devamı için Tıklayınız!